aktuality
  30 let táborů
   tábory
  informace
  přihláška
  pokyny k platbě
  fotogalerie
  mob. telefon na DT
  ochrana osob. dat
   výcvikové tábory
Mozolov
      informace
      přihláška
      fotogalerie
   rodinné tábory
  informace
  přihláška
  fotogalerie
   náš tým
  1. turnus
  3. turnus
  4. turnus
   fotogalerie
  dětský tábor
   volná místa
   školní pobyty
   ostatní akce
   dotazy
   ke stažení
  dokumentace
  videa
   kontakt

Dárkové poukazy
Pro více informací klikněte zde...Nadějkov
Mapka cesty do Nadějkova
Obchodní podmínky
1. Smluvní vztah a úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech pobytech a dětských táborech pořádaných CK Marcela Jelínková podrobně upravují vzájemný vztah a právní poměry mezi CK a jednotlivci, kolektivy, fyzickými í právnickými osobami, které vznikají v souladu s ustanovením zákona 159/1999 Sb. a zákona 40/1964 Sb. v platném znění uzavřením cestovní smlouvy. Stejně tak tyto vztahy mohou vzniknout i prodejem jednotlivých služeb, zájezdů i věcí a vždy se řídi platným právním řádem ČR. Jednotlivé podmínky účasti, ceny, práv a povinností, pojištění a stornovacích poplatků jsou dále jednotlivě stanoveny a obě strany cestovní smlouvy jejich podpisem vyjadřují souhlas, že jsou smluvně závaznými pro obě strany.

2. Základní podmínky účasti

Klient si může rezervovat zájezd v naší CK osobně nebo telefonicky. Rezervace trvá 7 pracovních dní od data rezervace. V této době je třeba potvrdit účast, následně vyplnit přihlášku a zaplatit zálohu nejpozději do 14 dnů, nedohodne-li se klient s CK jinak. Pokud toto neproběhne v daném termínu, rezervace se ruší. CK je povinna zaslat klientovi závaznou přihlášku a všeobecné podmínky zájezdu.

Podepsáním a předáním (osobně nebo poštou) závazné přihlášky, klient souhlasí s všeobecnými podmínkami a storno poplatky. Protože se jedná o osoby mladší 18 let podepisuje přihlášku jeho zákonný zástupce.

3. Ceny a jejich úhrada

Ceny zájezdu jsou na propagačních nabídkách CK. Současně s odevzdáním přihlášky CK je klient povinen zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové částky zájezdu a sjednaných služeb vyznačených na přihlášce 30 dnů před čerpáním sjednaných služeb je klient povinen doplatit zbylou část úhrady. Při objednání služeb v době kratší než 30 dnů je klient povinen uhradit částku v plné výši.

Platbu je možno uhradit poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo osobně.

4. Práva a povinnosti klienta

Práva klienta: Klient má právo vyžadovat sjednané a zaplacené služby v plném rozsahu. Být neprodleně seznámen se všemi změnami, ke kterým došlo ze strany CK. Kdykoliv od smlouvy odstoupit za předpokladu dodržení storno poplatku. Klient má právo na veškeré základní informace týkající se dětského tábora. Povinnosti klienta: Klient se zavazuje zaplatit CK sjednaný finanční obnos v dohodnutých termínech. Poskytnout CK veškeré potřebné informace a údaje v řádně vyplněné přihlášce. Klient se řídí pokyny CK a informačními materiály, které mu byly poskytnuty od CK. Při organizování školních výletů nebo dětských táborů nese veškerou odpovědnost za děti a nezletilé osoby po celou dobu trvání zájezdu pedagogický dozor, který si CK najímá na základě výběrového řízení ( kvalfikace, zdravotní aspekty, praxe atd.).

5. Práva a povinnosti CK

Právo CK: přizpůsobit termín konání dětského tábora za předpokladu, že klient bude včas informován a bude s tímto souhlasit. Zrušit termín konání dětského tábora pro nedostatečný počet klientů. Klient musí byt bezprostředně o této změně informován a musí s touto změnou souhlasit. Písemným potvrzením nebo vypsáním nové přihlášky klient potvrdí tuto změnu.

Povinnosti CK: Poskytnout rodičům dětí veškeré informace o programu, dohodnutých službách apod.

6. Stornovací podmínky

Rodiče dětí mají právo kdykoliv před začátkem pobyt dítěte v dětském táboře zrušit, a to jak písemnou tak i ústní formou. Pokud se odstoupí od smlouvy, je povinnen zaplatit CK storno poplatky a to ve výši:
5%    40 dní před začátkem tábora
10%   5 dní před začátkem tábora

7. Pojištění klienta

Děti jsou na táborech pojištěny pro případ úrazu, tato cena je součástí poukazu. Pokud dojde k pojistné události,vyřizuje pojistnou událost rodič dítěte na základě dodaných podkladů od CK.

CK je pojištěna proti úpadku dle § 6, zák.č. 159/1999 Sb. 8. 8.

8. Ubytováni

Děti jsou ubytovány ve stanech s podsadami. Stany jsou vybaveny ložním prádlem a spacáky.

9. Doprava

Děti jsou dopravovány do tábora autobusem, který sjednává CK a jeho cena je zahrnuta v poukazu.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2001.